Regulamin Aplikacji

REGULAMIN APLIKACJI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej AKTYWNE MIASTA przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS oraz Android (dalej: „Aplikacja”).
1.2. Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art.8 ustawy z dnia 18 lipca 202r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2003 r. poz.1422).
1.3. Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY.
1.4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
A. Zapisywaniu swoich aktywności (uprawianych dyscyplin sportowych),
B. Rywalizacjach pomiędzy innymi uczestnikami aplikacji,
C. Braniu udziału w Grach Miejskich,
D. Możliwości zapisywania się na imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Miasto Bydgoszcz,
E. Wymianie zebranych punktów na rabaty i zniżki u partnerów
1.5. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:
A. App Store (dla systemu iOS)
B. Google Play (dla systemu Android)
1.6. Pobranie Aplikacji z w/w sklepów, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne.
1.7. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania
z aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych
z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownik Aplikacji korzystanie
z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
1.8. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, rozwiązania mapowe
i nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

2.1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu
i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
2.2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
A. dla wersji Aplikacji pobranej z App Store – Ios w wersji minimum11.0.
B. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 4.1.
2.3. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej stanowi naruszenie Regulaminu.
2.4. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:
A. aktywne połączenie internetowe,
B. Aktywna usługę GPS,
C. Wyrażenie zgody na lokalizację
2.5. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji użytkownik musi podać : Imię, Nazwisko, Login,
e-mail, hasło, wagę, wzrost, datę, urodzenia, zaznaczyć właściwą płeć oraz wybrać te dyscypliny sportowe, które najbardziej interesują i chce aby były z nimi powiązane nagrody. Jednocześnie użytkownik może korzystać z aplikacji bez dokonania rejestracji jednakże Aplikacja ta nie będzie zapisywała żadnych aktywności oraz nie będzie posiadała wszystkich swoich funkcji. Każdy użytkownik może jednoznacznie korzystać z jednego Loginu.

3. OPCJONALE FUNKCJE APLIKACJI

3.1 Użytkownik może zintegrować Aplikacje ze swoim kontem na portalu społecznościowym Facebook. Integracja taka jest jednak opcjonalna i nie ogranicza pozostałych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
3.2. Integrację Aplikacji, o której mowa w punkcie powyżej, użytkownik może aktywować,
jak również dokonać jej dezaktywacji w dowolnym czasie.

4. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

4.1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, regulaminem i regulaminami partnerów i sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
4.2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
A. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
B. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa
do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
C. korzystanie z wszelkiej informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
4.3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystanie z Aplikacji.
4.4 Użytkownicy, którzy korzystają z Aplikacji poprzez Panel Twoja Aktywność poza monitorowaniem swojej aktywności zbierają też monety. Monety te są przeliczane wg poniższego przelicznika:
1km = 4 punkty za: chodzenie, bieganie, Nordic Walking, kajakarstwo, pływanie, canicross,
1km = 3 punkty za: jazda na rolkach,
1km = 2 punkty za: jazda na rowerze, jazda na nartach, jazda na snowboardzie,deskoroloka, hulajnoga, jazda konna, jazda na wózku, łyżyw, nartorolki, wioslarstwo
1km = 1 punkt za: kolarstwo
Punkty te można wykorzystać poprzez zakładkę "Wyzwania i Nagrody" wybierając jedną z
oferowanych ofert przez Partnerów Aplikacji AKTYWNE MIASTA.. Wybranie oferty jest jednoznaczne z odjęciem punktów o wartość danej oferty od ogólnej puli zebranych punktów

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

5.1 Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
5.2 Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
A. szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich,
B. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności i wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji,
C. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
5.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne
w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników,
a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownik korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

6. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

6.1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia
z urządzenia mobilnego.
6.2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących
w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
6.3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dokonania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

1) Organizator główny, tj. Miasto Bydgoszcz, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz;

2) Organizatorzy lokalni tj. Miasta Prezydenckie, związki gmin, związki metropolitarne lub stowarzyszenia samorządów, które zawarły z organizatorem głównym umowę o współpracy w ramach organizacji Treningu „Rowerowa Stolica Polski” oraz Rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”. Pełna lista współadministratorów dostępna jest pod adresem https://aktywne.miasta.pl/p/25-regulamin

 1. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz oraz z wyznaczonymi przez współadministratorów Inspektorami Ochrony Danych, których pełna lista dostępna jest na stronie https://aktywne.miasta.pl/p/25-regulamin
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu promowania sportu, turystyki i promocji gmin biorących udział w projekcie stanowiącym realizację zadania w interesie publicznym na podstawie 7 ust. 1 pkt , 10, 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
 3. Podanie danych w zakresie: imię nazwisko login email jest dobrowolne lecz niezbędne dla wzięcia udziału w projekcie. Podanie dodatkowych danych w postaci wiek, waga, płeć i data urodzenia jest dobrowolne i niewymagane do wzięcia udziału w projekcie. Podanie tych danych pozwala na korzystanie z dodatkowych funkcji aplikacji umożliwiających prawidłowe obliczanie spalonych kalorii. Umieszczanie zdjęcia profilowego w aplikacji jest dobrowolne i niewymagane do wzięcia udziału w projekcie, równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przetwarzanie wyłącznie w celu udostępnienia innym użytkownikom aplikacji. W każdej chwili możliwe jest jego samodzielne usunięcie lub zmiana. Zbieranie danych geolokalizacyjnych dot. pokonywanych tras wymagane jest dla udziału w projekcie. Każdorazowe zarejestrowanie trasy wymaga aktywacji właściwej funkcji w aplikacji przez uczestnika i włączenia lokalizacji w telefonie. W celu prawidłowego zapewnienia przebiegu Projektu „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” Organizator może również sprawdzać przejazdy uczestników.

W przypadku usunięcia konta wszystkie zgromadzone w aplikacji dane uczestnika są  po siedmiu dniach trwale usuwane. Do danych osobowych w postaci: login, imię nazwisko, zdjęcie profilowe mają dostęp wszyscy pozostali użytkownicy aplikacji. Dodatkowo użytkownicy dodani do zakładki „znajomi” mają dostęp do informacji o liczbie znajomych, wieku oraz aktywności (podglądu pokonanych tras z pełną telemetrią ) jak również po włączeniu odpowiedniej funkcji do bieżącej lokalizacji (wyłącznie podczas rejestrowanego treningu) Aplikacja umożliwia zarządzanie udostępnianiem danych innym użytkownikom, w szczególności pozwala ukrywanie wszelkich danych przed innymi użytkownikami.

 1. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane do momentu usunięcia konta z Aplikacji.
 3. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty zewnętrzne, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, w szczególności firma Ros Media z siedzibą przy ul. Michała Drzymały 12a, 85-329 Bydgoszcz, NIP: 967 106 82 54, Regon 092557580, świadcząca usługi w zakresie niezbędnym do utrzymania platformy technologicznej i usuwania awarii systemu.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnik uprawniony jest do:

1) Dostępu do swoich danych osobowych;

2) Poprawiania swoich danych osobowych;

3) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

4) Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywaniaw przypadku:

 1. a) zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
 2. b) potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 3. c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

5) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich.
 2. Celem zbierania danych osobowych nie jest zautomatyzowana ocena czynników osobowych uczestników projektu.

VIII. REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej aktywna@um.bydgoszcz.pl.
8.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści : nazwę i model urządzenia, mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis
i powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać Login użytkownika.
8.3. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji gdy podane dane w reklamacji lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża się okres rozpatrywania reklamacji.

9. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

9.1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.
9.2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.aktywne.miasta.pl oraz samej Aplikacji.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10.2. Regulamin obowiązuję od dnia 18 kwietnia 2018 roku.